ul.Lechicka 14, 02-156

600 700 402
22 646 56 56

ul. Patriotów 162, 04-839

505 503 803

Postanowienia ogólne:
Regulamin określa warunki i zasady na jakich działa Ośrodek Szkolenia Kierowców MILA.
Wszystkie treści zawarte w regulaminie OSK MILA są zgodne z obowiązującym
prawem i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania.
I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS
 • Kurs Kat. B można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat,o ile uzyskamy zgodę rodziców.
  Przedstawienie aktualnego dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub inny
  dokument ze zdjęciem.
 •  Wniesienie opłaty wpisowej (pierwsza rata), która przepada w przypadku dobrowolnej
  rezygnacji z kursu.
  Każda rata jest traktowana jako zadatek.
II. PRZEBIEG KURSU
A. Część teoretyczna
 •  Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin lekcyjnych wykładów.
 •  Program szkolenia zawiera 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy
  przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych.
 •  Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
B. Część praktyczna
 •  Szkolenie praktyczne składa się z:
  30 godzin zegarowych dla Kat. B.
 •  Szkolenie praktyczne rozpoczyna się i kończy w siedzibie OSK MILA przy
  ul. Lechickiej 14 ( dotyczy biura na ul. Lechickiej), ul. Patriotów 162 ( dotyczy biura na ul. Patriotów )
Szkolenie teoretyczne i praktyczne  kończy się egzaminem wewnętrznym
przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.
III.OPŁATY ZA KURS
 •  Cena kursu przedstawiona jest w cenniku umieszczonym na stronie internetowej w
  zakładce cennik.
 •  Cena kursu podstawowego Kat. B obejmuje:
  komplet materiałów szkoleniowych,
  30 godzin teorii z czego 4h szkolenia z Pierwszej Pomocy, 30 godzin jazd oraz
  egzaminy wewnętrzne: bez ograniczeń teoretyczny i jeden praktyczny.
 •  Płatność za kurs może być rozłożona na raty.
 •  Opłaty mogą być regulowane gotówką bezpośrednio w biurze, u instruktora za
  pokwitowaniem lub przelewem na konto.
  W przypadku przerwania szkolenia, po upływie 6 miesięcy od daty ostatnich zaplanowanych
  zajęć osobę szkoloną obowiązuje aktualna cena za dany kurs oraz za nieważne uznaje się
  wszelkie rabaty i promocje.
IV. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 •  Wszelkie sprawy związane z zajęciami teoretycznymi jak i praktycznymi załatwiamy
  osobiście w biurze lub telefonicznie ( w godzinach pracy biura ).
 •  Nieobecność na zajęciach praktycznych niezgłoszona na dzień wcześniej (nie
  wliczając dni wolnych od pracy) do godziny 14, a w sobotę do godziny 12
  bezpośrednio w biurze lub telefonicznie skutkuje przepadnięciem ustalonego terminu
  (odrobienie zajęć zgodnie z cennikiem).
 •  Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut,
  nawet bez wcześniejszej informacji ze strony kursanta o spóźnieniu. Po tym czasie
  instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania.
 •  Instruktor ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który
  wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 •  Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie
  wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
  środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor prowadzący
  szkolenie ma prawo sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji.
V. ZAKOŃCZENIE KURSU
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym
osobie szkolonej w przeciągu dwóch dni roboczych zostaje zaktualizowany profil kandydata
na kierowcę uprawniając do ustalenia terminu egzaminu państwowego. Osobie szkolonej nie
zostanie zaktualizowany profil w sytuacji nie uregulowania opłaty za kurs.
VI. JAZDY DOSZKALAJĄCE
 •  Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone najpóźniej do dwóch dni
  roboczych poprzedzających ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze
  powinny być zaksięgowane na koncie szkoły najpóźniej 2 dni przed zajęciami.
 •  Nieobecność na jazdach doszkalających niezgłoszona na dzień wcześniej (nie
  wliczając dni wolnych od pracy) do godziny 14, a w sobotę do godziny 12
  bezpośrednio w biurze lub telefonicznie, a także brak zaksięgowanej na koncie opłaty
  za jazdy doszkalające, skutkuje przepadnięciem ustalonego terminu.
 •  Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla OSK MILA potwierdzeniem akceptacji
  regulaminu.